Kultūros naujienos
Įėjimas į biblioteką
 JÅ«sų IP adresas:
18.212.93.234
 Vardas:
 Slaptažodis:

Priėjimo taisyklės
Registracija
Užmiršote slaptažodį?
Interfeisas
Kontaktai
 El. paÅ¡tas:
info@elibrary.lt
 Telefonas:
+370 5 248-1536
 Mobilus:
+370 699 16-184
 PaÅ¡to adresas:
Žemaitės g. 21, 3 įėjimas,
LT-03118, Vilnius
 Serverių adresai:
http://elibrary.lt
http://e-library.lt
http://ebiblioteka.lt
http://e-biblioteka.lt
 Administratorius:
editor@elibrary.lt
Autorinės teisės
Skaitikliai
 CQ Counter:


   ISSN 2538-8940 El. paÅ¡tas: info@elibrary.lt     Tel.: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

Nacionalinė mokėjimų agentūra

Eil. Nr. Dokumentų sąrašas Išsaugoti
1 Paraiškų, pateiktų pagal lietuvos kpp 2007-2013 metų programos priemones, rezultatų aptarimas
2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 metų programos priemonės
3 Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos 2007 m. veiklos ataskaita
4 Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos 2008–2010 metų strateginis veiklos planas
5 Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nuostatai
6 Nacionalinės mokėjimo agentūros 2006 metų veiklos ataskaita
7 Nacionalinės mokėjimo agentūros 2005 metų veiklos ataskaita
8 SAPARD paramos įgyvendinimo Lietuvoje ataskaita
9 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1263/1999 dėl Žuvininkystės orientavimo finansinio instrumento
10 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1260/1999, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų
11 2003 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1105/2003, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų
12 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1447/2001, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų
13 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei panaikinantis tam tikrus reglamentus
14 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 583/2004, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, Reglamentą (EB) Nr. 1786/2003
15 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 567/2004, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1257/1999 Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai
16 2004 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 141/2004, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999
17 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1783/2003, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai
18 2002 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2355/2002, iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 439/2001, nustatantį išsamias taisykles, kaip įgyvendinti Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 nuostatas struktūrinių fondų pagalbos valdymo ir kontrolės sistemoms
19 2002 m. vasario 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 445/2002 dėl išsamių Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai taikymo taisyklių
20 2003 m. birželio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 963/2003, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 445/2002, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles
21 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 448/2001 2001 m. kovo 2 d. nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles struktūrinių fondų paramos finansinių koregavimų atlikimo tvarkai
22 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) NR. 438/2001 2001 m. kovo 2 d. nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų
23 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms 2001 m. sausio 12 d.
24 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1685/2000 2000 m. liepos 28 d. nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų bendrai finansuojamos veiklos išlaidų tinkamumo
25 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 448/2004 2004 m. kovo 10 d. iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1685/2000, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų bendrai finansuojamos veiklos išlaidų tinkamumo, ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1145/2003
26 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1159/2000 2000 m. gegužės 30 d. dėl informavimo ir viešumo priemonių, kurias valstybės narės turi įgyvendinti dėl struktūrinių fondų paramos
27 Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1681/94 1994 m. liepos 11 d. dėl pažeidimų ir su struktūrinės politikos finansavimu ir šios srities informacinės sistemos organizavimu susijusių neteisingai sumokėtų sumų susigrąžinimo
28 NUTARIMAS DĖL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO PATVIRTINIMO
29 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS ĮSTATYMAS 2002 m. birželio 25 d. Nr. IX-987
30 NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. GEGUŽĖS 2 D. NUTARIMO NR. 390 „DĖL MAKSIMALIOS LĖŠŲ SUMOS, DĖL KURIOS 2006 METAIS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAI TURI TEISĘ PRISIIMTI ĮSIPAREIGOJIMUS, SUDARYDAMI SUTARTIS DĖL PROJEKTŲ, REMIAMŲ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ, ĮGYVENDINIMO PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO PRIEMONES, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
31 NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. KOVO 31 D. NUTARIMO NR. 344 „DĖL MAKSIMALIOS LĖŠŲ SUMOS, DĖL KURIOS 2005 METAIS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAI TURI TEISĘ PRISIIMTI ĮSIPAREIGOJIMUS, SUDARYDAMI SUTARTIS DĖL PROJEKTŲ, REMIAMŲ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ, ĮGYVENDINIMO PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO PRIEMONES, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
32 NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. KOVO 31 D. NUTARIMO NR. 344 „DĖL MAKSIMALIOS LĖŠŲ SUMOS, DĖL KURIOS 2005 METAIS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAI TURI TEISĘ PRISIIMTI ĮSIPAREIGOJIMUS, SUDARYDAMI SUTARTIS DĖL PROJEKTŲ, REMIAMŲ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ, ĮGYVENDINIMO PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO PRIEMONES, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
33 NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 31 D. NUTARIMO NR. 649 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO LIETUVOJE“ PAKEITIMO
34 NUTARIMAS DĖL MAKSIMALIOS LĖŠŲ SUMOS, DĖL KURIOS 2005 METAIS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAI TURI TEISĘ PRISIIMTI ĮSIPAREIGOJIMUS, SUDARYDAMI SUTARTIS DĖL PROJEKTŲ, REMIAMŲ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ, ĮGYVENDINIMO PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO PRIEMONES, PATVIRTINIMO
35 DĖL ATSAKOMYBĖS UŽ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS ĮGYVENDINIMĄ LIETUVOJE PASISKIRSTYMO TARP VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ
36 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 3D-498 „DĖL PARAMOS DALIAI IŠLAIDŲ PADENGTI UŽ PERKAMĄ IŠ ES PANAUDOTĄ LINŲ SEKTORIAUS TECHNIKĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
37 DĖL PARAMOS DALIAI IŠLAIDŲ PADENGTI UŽ PERKAMĄ IŠ ES PANAUDOTĄ LINŲ SEKTORIAUS TECHNIKĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
38 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-445 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS „KAIMO VIETOVIŲ PRITAIKYMO IR PLĖTROS SKATINIMAS“ VEIKLOS SRITIS „ŽEMĖS ŪKIO IR ARTIMŲ EKONOMINĖS VEIKLOS SEKTORIŲ ĮVAIRINIMAS, SIEKIANT ĮVAIRIAPUSIO EKONOMINĖS VEIKLOS POBŪDŽIO IR ALTERNATYVIŲ PAJAMŲ ŠALTINIŲ“ BEI „KAIMO TURIZMO IR AMATŲ SKATINIMAS“, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
39 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. VASARIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 3D-88 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI 2005 METAIS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS „KAIMO VIETOVIŲ PRITAIKYMO IR VEIKLOS SKATINIMAS“ VEIKLOS SRITIS „ŽEMĖS ŪKIO IR ARTIMŲ EKONOMINĖS VEIKLOS SEKTORIŲ ĮVAIRINIMAS, SIEKIANT ĮVAIRIAPUSIO EKONOMINĖS VEIKLOS POBŪDŽIO IR ALTERNATYVIŲ PAJAMŲ ŠALTINIŲ“ BEI „KAIMO TURIZMO IR AMATŲ SKATINIMAS“, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
40 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-441 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĘ „ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMO IR RINKODAROS GERINIMAS“, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
41 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO NR. 3D-155 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, 2005 METAIS TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĘ „ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMO IR RINKODAROS GERINIMAS“, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
42 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-437 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĘ „MIŠKŲ ŪKIS“, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
43 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. VASARIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 3D-91 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI 2005 METAIS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĘ „MIŠKŲ ŪKIS“, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
44 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. SAUSIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 3D-26 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, 2005 METAIS TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĘ „JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMAS“, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
45 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. VASARIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 3D-87 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI 2005 METAIS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĘ „INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
46 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-442 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĘ „JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMAS“, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
47 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-439 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĘ „INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
48 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. VASARIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 3D-93 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI 2005 METAIS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĘ „MOKYMAS“, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
49 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-443 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS „KAIMO VIETOVIŲ PRITAIKYMO IR PLĖTROS SKATINIMAS“ VEIKLOS SRITĮ „KONSULTAVIMO PASLAUGOS ŪKIAMS“, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
50 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-444 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĘ „MOKYMAS“, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
51 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. VASARIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 3D-89 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI 2005 METAIS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS „KAIMO VIETOVIŲ PRITAIKYMO IR PLĖTROS SKATINIMAS“ VEIKLOS SRITĮ „KONSULTAVIMO PASLAUGOS ŪKIAMS“, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
52 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2006 M. RUGPJŪČIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 3D-336 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI 2006 METAIS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS „LEADER+ POBŪDŽIO PRIEMONĖ“ VEIKLOS SRITIES „ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS“ SEKTORIŲ „TECHNINĖ PARAMA KAIMO VIETOVIŲ STUDIJOMS, JŲ VERTINIMUI, PARAIŠKŲ PARAMAI GAUTI IR INTEGRUOTŲ BANDOMŲJŲ STRATEGIJŲ PARENGIMUI, ATSIŽVELGIANT Į SUSIJUSIŲ GYVENTOJŲ POREIKIUS, PARENGTŲ BANDOMŲJŲ STRATEGIJŲ TOBULINIMUI“, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
53 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 3D-620 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTŲ PARAIŠKAS PARAMAI GAUTI 2005– 2006 METAIS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS „VANDENS IŠTEKLIŲ APSAUGA IR PLĖTRA, ŽUVININKYSTĖ, ŽVEJYBOS UOSTO ĮRENGIMAI, ŽUVŲ PERDIRBIMAS, RINKODARA IR ŽVEJYBA VIDAUS VANDENYSE“ VEIKLOS SRITIS „GYVŲJŲ VANDENS IŠTEKLIŲ APSAUGA IR PLĖTRA“, „AKVAKULTŪRA“, „ŽUVŲ PERDIRBIMAS IR RINKODARA“ BEI „ŽVEJYBA VIDAUS VANDENYSE“ PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO
54 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. VASARIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 3D-96 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI 2005 METAIS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS „VANDENS IŠTEKLIŲ APSAUGA IR PLĖTRA, ŽUVININKYSTĖ, ŽVEJYBOS UOSTO ĮRENGIMAI, ŽUVŲ PERDIRBIMAS, RINKODARA IR ŽVEJYBA VIDAUS VANDENYSE“ VEIKLOS SRITĮ „ŽVEJYBOS UOSTO ĮRENGINIŲ STATYBA, PLĖTRA IR MODERNIZAVIMAS“ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. LIEPOS 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-449 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO ŽUVININKYSTĖS PRIEMONES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
55 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2006 M. BIRŽELIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 3D-257 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTŲ PARAIŠKAS PARAMAI GAUTI 2006 METAIS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS „VANDENS IŠTEKLIŲ APSAUGA IR PLĖTRA, ŽUVININKYSTĖ, ŽVEJYBOS UOSTO ĮRENGIMAI, ŽUVŲ PERDIRBIMAS, RINKODARA IR ŽVEJYBA VIDAUS VANDENYSE“ VEIKLOS SRITIS „AKVAKULTŪRA“ IR „ŽUVŲ PERDIRBIMAS IR RINKODARA“, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
56 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 3D-596 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTŲ PARAIŠKAS PARAMAI GAUTI 2005– 2006 METAIS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS „VEIKLA, SUSIJUSI SU ŽVEJYBOS LAIVYNU“ VEIKLOS SRITĮ „ŽVEJYBOS LAIVŲ MODERNIZAVIMAS“ PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO
57 DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI 2006 METAIS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS „VEIKLA, SUSIJUSI SU ŽVEJYBOS LAIVYNU“ VEIKLOS SRITĮ „LAIVŲ ŽVEJYBINĖS VEIKLOS NUTRAUKIMAS VISAM LAIKUI“, PATVIRTINIMO
58 DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI 2006 METAIS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS „LEADER+ POBŪDŽIO PRIEMONĖ“ VEIKLOS SRITIES „ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS“ SEKTORIŲ „TECHNINĖ PARAMA KAIMO VIETOVIŲ STUDIJOMS, JŲ VERTINIMUI, PARAIŠKŲ PARAMAI GAUTI IR INTEGRUOTŲ BANDOMŲJŲ STRATEGIJŲ PARENGIMUI, ATSIŽVELGIANT Į SUSIJUSIŲ GYVENTOJŲ POREIKIUS, PARENGTŲ BANDOMŲJŲ STRATEGIJŲ TOBULINIMUI“ PATVIRTINIMO
59 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-437 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004– 2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĘ „MIŠKŲ ŪKIS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
60 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-442 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004– 2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĘ „JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
61 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-439 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004– 2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĘ „INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
62 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-440 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004– 2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS „LEADER+ POBŪDŽIO PRIEMONĖ“ VEIKLOS SRITĮ „ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
63 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-441 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004– 2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĘ „ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMO IR RINKODAROS GERINIMAS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
64 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-444 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004– 2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĘ „MOKYMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
65 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-443 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004– 2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS ,,KAIMO VIETOVIŲ PRITAIKYMO IR PLĖTROS SKATINIMAS“ VEIKLOS SRITĮ ,,KONSULTAVIMO PASLAUGOS ŪKIAMS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
66 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. VASARIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 3D-89 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI 2005 METAIS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS „KAIMO VIETOVIŲ PRITAIKYMO IR PLĖTROS SKATINIMAS“ VEIKLOS SRITĮ „KONSULTAVIMO PASLAUGOS ŪKIAMS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
67 DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTŲ PARAIŠKAS PARAMAI GAUTI 2006 METAIS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS „VANDENS IŠTEKLIŲ APSAUGA IR PLĖTRA, ŽUVININKYSTĖ, ŽVEJYBOS UOSTO ĮRENGIMAI, ŽUVŲ PERDIRBIMAS, RINKODARA IR ŽVEJYBA VIDAUS VANDENYSE“ VEIKLOS SRITIS „AKVAKULTŪRA“ IR „ŽUVŲ PERDIRBIMAS IR RINKODARA“, PATVIRTINIMO
68 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. LIEPOS 18 D. ĮSAKYMO NR. 3D-346 „DĖL PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO ŽUVININKYSTĖS PRIEMONES SURINKIMO 2005–2006 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
69 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. LIEPOS 18 D. ĮSAKYMO NR. 3D-346 „DĖL PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO ŽUVININKYSTĖS PRIEMONES SURINKIMO 2005–2006 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
70 DĖL MOKYMO KURSŲ TEMŲ PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS ,,LEADER+ POBŪDŽIO PRIEMONĖ“ VEIKLOS SRITĮ ,,ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS“ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
71 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. RUGSĖJO 7 D. ĮSAKYMO NR. 3D-434 „DĖL INSTITUCIJŲ, TEIKIANČIŲ MOKSLO, MOKYMO, KONSULTAVIMO PASLAUGAS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO POGRAMAVIMO DOKUMENTO KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS „LEADER+ POBŪDŽIO PRIEMONĖ“ VEIKLOS SRITĮ „ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS“, AKREDITAVIMO KOMISIJOS IR TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
72 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. SAUSIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 3D-26 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, 2005 METAIS TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĘ „JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMAS“, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
73 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. LIEPOS 18 D. ĮSAKYMO NR. 3D-346 „DĖL PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO ŽUVININKYSTĖS PRIEMONES SURINKIMO 2005 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
74 DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTŲ PARAIŠKAS PARAMAI GAUTI 2005–2006 METAIS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS „VANDENS IŠTEKLIŲ APSAUGA IR PLĖTRA, ŽUVININKYSTĖ, ŽVEJYBOS UOSTO ĮRENGIMAI, ŽUVŲ PERDIRBIMAS, RINKODARA IR ŽVEJYBA VIDAUS VANDENYSE“ VEIKLOS SRITIS „GYVŲJŲ VANDENS IŠTEKLIŲ APSAUGA IR PLĖTRA“, „AKVAKULTŪRA“, „ŽUVŲ PERDIRBIMAS IR RINKODARA“ BEI „ŽVEJYBA VIDAUS VANDENYSE“, PATVIRTINIMO
75 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. SAUSIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 3D-17 „DĖL PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS SURINKIMO 2005 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
76 DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTŲ PARAIŠKAS PARAMAI GAUTI 2005–2006 METAIS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS „VEIKLA, SUSIJUSI SU ŽVEJYBOS LAIVYNU“ VEIKLOS SRITĮ „ŽVEJYBOS LAIVŲ MODERNIZAVIMAS“, PATVIRTINIMO
77 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. LIEPOS 28 D. ĮSAKYMO NR. 3D-369 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI 2005 METAIS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS „KAIMO VIETOVIŲ PRITAIKYMO IR PLĖTROS SKATINIMAS“ VEIKLOS SRITĮ „ŽEMĖS SKLYPŲ PERSKIRSTYMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
78 DĖL PAVYZDINĖS KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONES SKELBIMO FORMOS PATVIRTINIMO
79 DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PARAIŠKAS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS „LEADER+ POBŪDŽIO PRIEMONĖ“ VEIKLOS SRITIES „BANDOMOSIOS INTEGRUOTOS STRATEGIJOS“ SEKTORIŲ „BANDOMŲJŲ INTEGRUOTŲ STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PATVIRTINIMO
80 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. SAUSIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 3D-17 „DĖL PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS SURINKIMO 2005 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
81 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. LIEPOS 18 D. ĮSAKYMO NR. 3D-346 „DĖL PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO ŽUVININKYSTĖS PRIEMONES SURINKIMO 2005 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
82 DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI 2005 METAIS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS „KITA VEIKLA (SUSIJUSI SU ŽUVININKYSTE)“ VEIKLOS SRITĮ „KOMPENSACIJOS UŽ LAIKINĄ ŽVEJYBINĖS VEIKLOS NUTRAUKIMĄ“ PATVIRTINIMO
83 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. VASARIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 3D-96 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI 2005 METAIS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS „VANDENS IŠTEKLIŲ APSAUGA IR PLĖTRA, ŽUVININKYSTĖ, ŽVEJYBOS UOSTO ĮRENGIMAI, ŽUVŲ PERDIRBIMAS, RINKODARA IR ŽVEJYBA VIDAUS VANDENYSE“ VEIKLOS SRITĮ „ŽVEJYBOS UOSTO ĮRENGINIŲ STATYBA, PLĖTRA IR MODERNIZAVIMAS“, PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. LIEPOS 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-449 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO ŽUVININKYSTĖS PRIEMONES, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
84 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 3D-64 „DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, SIEKIANČIŲ PASINAUDOTI PARAMA 2005–2006 METAIS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONES, EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO
85 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. RUGSĖJO 27 D. ĮSAKYMO NR. 3D-459 „DĖL LIETUVOS 2004-2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONIŲ EFEKTYVAUS ĮGYVENDINIMO IR ADMINISTRAVIMO UŽTIKRINIMO“ PAKEITIMO
86 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. SAUSIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 3D-17 „DĖL PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS SURINKIMO 2005 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
87 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. LIEPOS 18 D. ĮSAKYMO NR. 3D-346 „DĖL PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO ŽUVININKYSTĖS PRIEMONES SURINKIMO 2005 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
88 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. SAUSIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 3D-17 „DĖL PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS SURINKIMO 2005 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
89 DĖL LIETUVOS 2004-2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONIŲ EFEKTYVAUS ĮGYVENDINIMO IR ADMINISTRAVIMO UŽTIKRINIMO
90 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-312 „DĖL SPECIALIZUOTO ŪKIO APIBRĖŽIMO BEI TRADICINIŲ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
91 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. LIEPOS 18 D. ĮSAKYMO NR. 3D-346 „DĖL PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS 2004-2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO ŽUVININKYSTĖS PRIEMONES SURINKIMO 2005 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
92 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. VASARIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 3D-99 „DĖL MOKYMO KURSŲ TEMŲ IR MOKYMO METODINĖS IR INFORMACINĖS MEDŽIAGOS TEMŲ PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS „LEADER+ POBŪDŽIO PRIEMONĖ“ VEIKLOS SEKTORIAUS SRITĮ „ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS“ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
93 DĖL INSTITUCIJŲ, TEIKIANČIŲ MOKSLO, MOKYMO, KONSULTAVIMO PASLAUGAS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS „LEADER+ POBŪDŽIO PRIEMONĖ“ VEIKLOS SRITĮ „ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS“ AKREDITAVIMO KOMISIJOS IR TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
94 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. VASARIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 3D-99 „DĖL MOKYMO KURSŲ TEMŲ IR MOKYMO METODINĖS IR INFORMACINĖS MEDŽIAGOS TEMŲ PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS „LEADER + POBŪDŽIO PRIEMONĖ“ VEIKLOS SEKTORIAUS SRITĮ „ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS“ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
95 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 3D-64 „DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, SIEKIANČIŲ PASINAUDOTI PARAMA 2005–2006 METAIS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONES, EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO
96 DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS ,,KAIMO VIETOVIŲ PRITAIKYMO IR PLĖTROS SKATINIMAS“ VEIKLOS SRITIS ,,ŽEMĖS ŪKIO IR ARTIMŲ EKONOMINĖS VEIKLOS SEKTORIŲ ĮVAIRINIMAS, SIEKIANT ĮVAIRIAPUSIO EKONOMINĖS VEIKLOS POBŪDŽIO IR ALTERNATYVIŲ PAJAMŲ ŠALTINIŲ“ BEI ,,KAIMO TURIZMO IR AMATŲ SKATINIMAS“ PATVIRTINIMO
97 DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĘ ,,MOKYMAS“ PATVIRTINIMO
98 DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS ,,KAIMO VIETOVIŲ PRITAIKYMO IR PLĖTROS SKATINIMAS“ VEIKLOS SRITĮ ,,KONSULTAVIMO PASLAUGOS ŪKIAMS“ PATVIRTINIMO
99 DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĘ ,,JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMAS“ PATVIRTINIMO
100 DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĘ ,,ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMO IR RINKODAROS GERINIMAS“ PATVIRTINIMO
101 DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS ,,LEADER + POBŪDŽIO PRIEMONĖ“ VEIKLOS SRITĮ ,,ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS“ PATVIRTINIMO
102 DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĘ ,,INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ PATVIRTINIMO
103 DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS ,,KAIMO VIETOVIŲ PRITAIKYMO IR PLĖTROS SKATINIMAS“ VEIKLOS SRITĮ ,,ŽEMĖS ŪKIO VANDENTVARKA“ PATVIRTINIMO
104 DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PROJEKTUS PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĘ ,,MIŠKŲ ŪKIS“ PATVIRTINIMO
105 DĖL PROJEKTO SPECIALIŲJŲ PARAIŠKŲ “B“ DALIŲ PARAMAI PAGAL LIETUVOS 2004-2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO KAIMO PLĖTROS PRIEMONES GAUTI FORMŲ PATVIRTINIMO
106 DĖL PROJEKTŲ PARAIŠKŲ SPECIALIŲJŲ „B“ DALIŲ PARAMAI PAGAL LIETUVOS 2004-2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO ŽUVININKYSTĖS PRIEMONES GAUTI FORMŲ PATVIRTINIMO
107 DĖL ŽEMĖS ŪKIO IR ARTIMŲ EKONOMINĖS VEIKLOS SEKTORIŲ ĮVAIRINIMO BEI ALTERNATYVIOS ŽEMĖS ŪKIUI VEIKLOS SRIČIŲ NUSTATYMO
108 DĖL SPECIALIZUOTO ŪKIO APIBRĖŽIMO BEI TRADICINIŲ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
109 DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, SIEKIANČIŲ PASINAUDOTI PARAMA PAGAL BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETĄ, EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ
110 DĖL PARAIŠKŲ EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO ORIENTAVIMO IR GARANTIJŲ FONDO (EŽŪOGF) PARAMAI GAUTI PAGAL LIETUVOS 2004-2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONES SPECIALIŲJŲ (B) DALIŲ PILDYMO INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO
111 DĖL PAPILDOMŲ DUOMENŲ KLAUSIMYNO FORMŲ PATVIRTINIMO
112 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO 2004 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1K-033 „DĖL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) PRIEMONIŲ IR PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ĮGYVENDINANT ŠIAS PRIEMONES, ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
113 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO 2004 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1K-033 „DĖL LIETUVOS 2004–2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO PRIEMONIŲ IR PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ĮGYVENDINANT ŠIAS PRIEMONES, ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
114 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO 2004 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1K-033 „LIETUVOS 2004–2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO PRIEMONIŲ IR PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ĮGYVENDINANT ŠIAS PRIEMONES, ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
115 DĖL PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ĮGYVENDINANT LIETUVOS 2004–2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) PRIEMONES, TEIKIMO, VERTINIMO IR ATRANKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO